Zakończenie

Podsumowując tę pracę można stwierdzić, że argumenty ścisłe i rzeczowe w sporze na temat kary śmierci zawodzą. Spór ten jak widać jest, co do swojej istoty zderzeniem dwóch poziomów wrażliwości.

Jeżeli chodzi o przyszłość kary śmierci w ustawodawstwie polskim, to wydaje się, że kara ta w najbliższym czasie nie powróci do katalogu kar zawartego w kodeksie karnym. Świadczyć o tym może fakt upoważnienia przez Parlament Prezydenta RP do ratyfikacji protokołu dodatkowego nr 6 z 1983 r. do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który ogranicza dopuszczalność stosowania kary śmierci do przestępstw popełnionych w czasie wojny lub bezpośredniego zagrożenia wojną. Ponadto, aby ponownie wprowadzić karę śmierci do prawa polskiego konieczna byłaby zmiana Konstytucji RP, która w artykule 38 zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Celem tej pracy nie było wykazanie wyższości jednego z poglądów w niej wymienionych, lecz krytyczna analiza rozmaitych punktów widzenia. Zagadnienie, która ze stron konfrontacji w większym stopniu wychodzi bez szwanku, pozostawiam tym, którzy przeczytali tę pracę. Faktem jednak pozostaje tendencja istniejąca we współczesnym świecie do odchodzenia od stosowania środka karnego, jakim jest kara śmierci. 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych